ИСУ

ИСУ
 
 
ДУ 01-01 ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ С настоящия документ Ръководството на „МАКРОН“ ООД гр. София официално декларира поетите ангажименти по управление на Качеството по предоставяне на качествени и безопасни хранителни продукти, чрез прилагането на между народно признатите стандарти ISO 9001:2015 (Системи за управление на качеството), ISO 22000:2018 (Системи за управление на безопасността на храните) и спецификацията НАССР. Политиката на дружеството e насочена към: Закупуване, съхранение, продажба и доставка на пакетирани хранителни продукти и хигиенни материали с ГАРАНТИРАНИ КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТ. За ефективно провеждане на Политиката, Ръководството е определило следните основни цели:  Извършване на Закупуване, съхранение, продажба и доставка на пакетирани хранителни продукти и хигиенни материали при стриктно спазване на определените хигиенни, технологични и нормативни изисквания;  Оптимизиране на процесите по идентифициране и използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;  Осигуряване на подходящи условия за управление и постоянен мониторинг на определените критични контролни точки в процеса на съхранение, продажба и доставка на хранителни продукти.  Увеличаване на реализацията чрез разширяване и заемане на нови пазари и оптимизиране на асортимента на предлаганите хранителни продукти;  Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа, с цел постигане на добри резултати;  Оптимизиране на производствените процеси, подобряване на работната среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Заинтересованите страни в съответствие с нормативните изисквания;  Заделяне на дял от печалбата за реинвестиране в нови мощности и технологии и поддържане на постоянно високо, стабилно качество и гарантиране хранителната безопасност на предлаганите хранителни продукти;  Въвеждане на нови методи за проучване, анализ и оценка при изследване специфичните изисквания на Заинтересованите страни и разработване на нови пазари; Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на ИСУ в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие. Като Управител на „МАКРОН“ ООД гр. София ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. 01.03.2019г. Управител: М. Петров
 
 
Български |  English