Проект: BG16RFOP002-2.073-4363-C01

Проект: BG16RFOP002-2.073-4363-C01
 
 
“МАКРОН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4363-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 10000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 16.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.
 
 
Български |  English